Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van:

LingerieTotaal
Oostlaan 16
2641 DK Pijnacker

E-mail: info@lingerietotaal.nl
Tel: +31 (0)15-3807480

BTW NL1822.75.954.B01 
KvK 27262120

Artikel 1 - Definities

1.1 LingerieTotaal is een online winkel in merkkleding voor lingerie, bad- en beenmode, welke via www.lingerietotaal.nl bezocht kan worden.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van LingerieTotaal, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website www.thuiswinkelwaarborg.nl.

1.3 Op de winkelverkopen van LingerieTotaal zijn niet deze voorwaarden maar de Voorwaarden Winkelverkoop LingerieTotaal van toepassing.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website LingerieTotaal, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LingerieTotaal worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LingerieTotaal ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 - Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. LingerieTotaal is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4 - Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzend- administratiekosten van bestellingen binnen Nederland zullen voor rekening zijn van LingerieTotaal. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

4.3 LingerieTotaal kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 - Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van punt a. Betaling is mogelijk door iDEAL, Mastercard, Visa of vooruitbetaling. 

In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door LingerieTotaal te zijn ontvangen, waarna de bestelling in behandeling genomen worden.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

5.3 De klant geeft LingerieTotaal toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van LingerieTotaal.

Artikel 6 - Levering

6.1 LingerieTotaal streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden, tenzij er bij uw het plaatsen van uw order een levertijd staat vermeld. De vermelde beschikbaarheid is louter informatief en niet juridisch bindend en houdt geen rekening met transporttijden. Hiertoe is LingerieTotaal echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling (tenzij anders aangegeven), uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren (tenzij anders aangegeven op de website) wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht (dit enkel als het artikel direct leverbaar is). De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. LingerieTotaal zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan LingerieTotaal verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8 - Retourneren en omruilen artikelen

Wij zijn aan het opheffen sinds 17-11-2017 hierdoor is retourneren niet meer mogelijk.


Artikel 9 - Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact met ons op te nemen of een e-mail sturen aan info@lingerietotaal.nl.

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 14 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8.3 beschreven.

Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en)
9.2 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een artikel na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het artikel vertoont na kort gebruik extreme slijtage, de stof is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

De garantietermijn op het artikel is 3 maanden na ontvangst van het artikel. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen. Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende artikel ook 3 maanden te zijn.

Het artikel dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften van het artikel, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen aan info@lingerietotaal.nl.

9.3 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 10 - Annulering van uw bestelling

10.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@lingerietotaal.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert LingerieTotaal het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, LingerieTotaal zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

10.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De klant is gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

10.3 Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@lingerietotaal.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

10.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door LingerieTotaal plaats.

10.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. LingerieTotaal is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

10.6 Mocht een artikel onverhoopt zijn uitverkocht behoud LingerieTotaal het recht de order te annuleren en vind restitutie van het order bedrag zsm plaats.

Artikel 11 - Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en LingerieTotaal, dan wel tussen LingerieTotaal en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en LingerieTotaal, is LingerieTotaal niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van LingerieTotaal.

Artikel 12 - Overmacht

LingerieTotaal heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat LingerieTotaal gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@lingerietotaal.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

13.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
  • zullen LingerieTotaal en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Oostlaan 16
2641 DK  Pijnacker


Tel. +31 (0)15-3807480
Fax +31 (0)15-2578216

E-mail: info@lingerietotaal.nl
www.lingerietotaal.nl

KvK 27262120

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van LingerieTotaal.

Laatste wijziging: 6 november 2011.